bg

TBD Hakkında

Türkiye‘nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla "Bilişim Kültürünü" yaymaya çalışan bir "Sivil Toplum" öncü hareketine dönüşmüştür. Üye sayısı bugün 10.000 i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 Üniversitede TBDGenç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Tek bir salonda 100 e yakın katılımcıyla başlayan kurultaylarımız ve etkinliklerimiz 11 salon ve 8.513 ü kayıtlı 500 üzerinde de kayıtsız katılımcısıyla kongre merkezlerine sığamaz büyüklüklere erişmiştir.

Türkiye Bilişim Derneği‘nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin özlemi;

Teknoloji üreten bir Türkiye,
Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
Nitelikli insangücü,
Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülke her vatandaşımızın yaşamanın keyfini çıkarmasıdır.

Bunları başarmak için "Ulusal Bilişim Politikalarına" bağlı olarak,

"Ulusal Ar-Ge" yatırımlarının teşvik edilmesi
Bilişim Sektöründe "Ulusal Katma Değerin" artırılması
Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması
Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,
Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,
Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitim ve çalışmaları yapılması gerektiğini savunuyoruz.

Bu amaçla,

Gerek, dünyada bir benzeri olmayan bir gönüllük katılımıyla çalışan çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlarla, gerekse de kamu da yapılan toplantılara aktif katılımla devlet yönetiminde bilişimin etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik strateji ve politika dokümanlarına katkı veriyoruz.

Eğitimde bilişimin kullanılması, bilişim eğitimleri ve yeni iş alanlarına ve sayısal uçurumu önlemeye yönelik genel eğitim çalışmaları yapıyoruz Üretim sektörümüzün bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırma ve uluslararası pazarlara açılabilmelerini sağlayacak teknolojik bilgilendirme çalışmalarını ülke geneline yaygınlaştırılarak sürdürüyoruz.

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik "ortak akıl" toplantılarımızdır. Bu toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke bilişim politikalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağını düşünüyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

TEMEL AMAÇLAR

Türkiyede bilişimle ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesine ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,

Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmaları sağlamak,

Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemektir,

Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliği sağlamak,

Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,

Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmenin gözetilmesinde yardımcı olmak,

Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak, Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,

Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,

Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunmak.