bg

15 Mayıs 2014 “Ulusal Ve Uluslararası Rekabette KOBİ’LER”

Rahmi AKTEPE AçılışKonuşması
15 Mayıs 2014
Ankara / Rıxos Otel

Sayın Bakanım,

Ankara Sanayi Odasının Değerli Başkanı

Değerli Katılımcılar, Basınımızın Değerli Üyeleri,

Hepinizi şahsım ve TOSYÖV Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde çok büyük katkısı bulunan Ankara Sanayi Odamıza ve Değerli Başkanına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerime başlamadan önce SOMA’da meydana gelen faciada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.

Sayın Bakanım, Değerli Konuklar;

TOSYÖV olarak sorgulayıcı, aynı zamanda tamamlayıcı olarak üstlendiğimiz öncülük rolünü yerine getirmek en büyük amacımız. Toplumun istek ve beklentilerini çözüm önerileriyle üçüncü sektör yani Sivil toplum kuruluşu kimliğimizle yönetişime dönüştürebilmiş bir yapıyla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

Bu amaçla, yurt çapında gerçekleştirdiğimiz yıllık ortalama 70 etkinliğin yanısıra 13-14 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediğimiz KOBİ Zirvesi, 17 Nisan 2014 tarihinde İzmir’de düzenlediğimiz  “Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler” gibi platformlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün burada sizlerin de aktif katılım ve katkısı ile “Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler” başlığıylagerçekleştirdiğimiz etkinliğin yankılarının büyük olacağını düşünüyorum.

Son yıllarda ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişmesi gündeme alındığında ilk akla gelen KOBİ’ler oluyor. KOBİ’lerin daralan işgücü piyasası içerisinde, istihdam ve katma değer yaratma açısından özel bir yeri vardır. Girişimciliğin kurumsal bir nitelik kazanması da yine KOBİ’lerin çatısı altında gerçekleşiyor. Bu yüzden KOBİler ekonomiyi yönetenlerin gözünde hiç de azımsanmayacak bir değer kazanmışlardır.

KOBİ’ler özellikle yenilikçi yaklaşımlarla, inovasyon ve Ar-Ge’yle katma değer yaratan ürün geliştirmenin çabası içerisindeler.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve ülkemizin 2023 hedefleri, işletmelerimizin küresel rekabette varmak istedikleri yer açısından onları tetikliyor.

Bugün KOBİ’lerin önündeki en önemli açılım, dış pazarlardır. Ekonomide her güzel gelişmenin karşısında moralimizi bozan şey, dış ticaret dengesizliğinden kaynaklanan cari açık konusudur. Bu sorunun aşılması için ülke olarak ihracatımızın artması gerekiyor. Bunu başarmanın yolu ise dış pazarların dikkatini çekecek yüksek katma değer yaratan ürün ve hizmetlerimizi pazarlamaktan geçiyor.

Türkiye artık kararını vermek ve uygulamak zorundadır.

Türkiye “daha ucuz” , “maliyeti daha düşük” söylemiyle pazarlanan ürünlerin alıcısı mı olacaktır; yoksa araştıran, geliştiren ve üreten mi?

Biz ikincisi olmak istiyoruz.

Son yıllarda atılan adımlar bu isteğe ciddi katkılar sağlamıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın bir unsuru olarak girişimciliğin teşvik edilmesi ile Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değer yaratan ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması için sağlanan destekler ve teşvikler uygulamaya konulmuştur.

Mali af, yeni Türk Ticaret Kanunu, yeni teşvik sistemi, ihracata yönelik yeni olanaklar yaratılması ve özellikle KOSGEB’in projeye dayalı yeni destekleri, girişimcilere önemli olanaklar sağlıyor.

Ayrıca bankacılık sistemi içerisinde KOBİ’lere ayrılan kredi paylarında yaşanan ciddi artışlar, Kredi Garanti Fonu gibi özel kuruluşların finansmana erişimini kolaylaştırıcı çözümleri ve bu süreçlerin KOBİ’ler tarafından geçmişe oranla daha bilinçli algılanması da dikkat çekici gelişmeler olarak görülebilir.

Gelgelelim, KOBİ’lerin hem özel kuruluşların hem de kamunun yaratığı olanakları izlemesi pek de kolay olmuyor! Bu yeniliklerin her birinin KOBİ’ler tarafından takibi bazen başlı başına bir iş, bir zorluk teşkil ediyor. Bunları izlemek, destek sağlayan kuruluşlar tarafında da koordinasyonu zorunlu kılıyor.

İşte tam bu noktada TOSYÖVönemli bir görev üstleniyor.

Bu alandaki açıkları ve sorunları belirlemekle kalmayıp aynı zamanda çözüm önerileri için bu türden platformlar oluşturarak destek sağlıyor.

 TOSYÖV, 1989’dan bu yana KOBİ’ler ve girişimcilik alanlarında yaptığı çalışmalarla, ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunan önemli bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Bugün hemen herkesçe neredeyse ekonominin ve kalkınmanın karşılığı olarak kullanılan “KOBİ” kavramını ilk kez dillendiren,  bu kavramı Türk ekonomi literatürüne kazandıran TOSYÖV, yirmi beş yıldır KOBİ’lerimizin rekabet gücünü arttırmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. TOSYÖV’ün gerçekleştirdiği çalışmalar, gerek KOBİ bilincinin oluşması ve gelişmesi, gerek girişimciliğin bir kültür olarak yaygınlaşmasına büyük katkılar sağlamıştır.

TOSYÖV, kurumlar arası işbirliğine özel bir önem vermektedir. Çünkü biliyoruz ki birbirinden kopuk yaklaşımlar çözüm olamaz. Kamu kuruluşları, üniversiteler, siyaset ve de finans kuruluşları ortak projeler ve anlayışlar etrafında işbirliklerini geliştirmek zorundadır.

 Bu işbirlikleri, yalnızca KOBİ’lerin değil ülkenin de gelişmesini, güçlenmesini sağlayacaktır. Bu gelişmenin temel araçları bilişim teknolojileridir, Ar-Ge’dir,  inovasyondur!.. En önemlisi ise iyi eğitilmiş, yetişmiş, nitelikli insan kaynağımızdır.

Önümüzdeki 2023 hedeflerine ulaşmak için mevcut hızımızın ötesine geçmek zorundayız. Hedef koymak ulaşmak anlamına gelmiyor. Hedeflere ulaşma konusunda daha sistematik, kararlı, koordineli ve işbirliğine açık olmamız gerekiyor.

Türkiye, üzerinde bulunduğu eşik noktasını sizlerin katkılarıyla aşacaktır. Türkiye yenilgi duygusunu zafer duygusuna, başarısızlığa yazgılı olma duygusunu başarma isteğine dönüştürmek zorundadır.

Sayın Bakanım;

Katılımınız bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Sizleri aramızda görmek bizlere güç katmaktadır. Öncelikle Size şükranlarımı sunuyorum.

Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde bizlere katkılarını esirgemeyen tüm sponsorlarımıza, katılım ve katkınızla etkinliği anlamlandıran siz değerli konuklarımıza, tüm konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyor, etkinliğin KOBİ’lerimizin değişim ve dönüşümünü hızlandıracağını umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.